desktop

Támogatóink:

NEA ME BGA

Farkas Lászlóné

Békésen született, alap- és középfokú iskoláit szülővárosában végezte.
Már családjában magába szívta a kultúra, a tudományok iránti érdeklődését, tiszteletét. Elsősorban pedagógus édesanyja példája keltette fel benne a tanári pálya iránti elkötelezettségét.
Az érettségit követően két évig Murony község általános iskolájában tanított képesítés nélkül. 1972-ben felvételt nyert a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakára, ahol 1976-ban vehette át diplomáját.


1973-tól már a békési 1. Sz. Általános Iskolában folytatta oktató-nevelő munkáját, s ez az intézmény volt egész pedagógusi pályafutásának színtere.
Tevékenykedett tanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, pályaválasztási felelősként, alsós majd felsős igazgatóhelyettesként. Szaktanárként kellő figyelmet fordított a tehetséggondozásra, versenyeztetésre, de a lemaradók felzárkóztatására is. A felső tagozaton elsőként alkalmazta a Zsolnai-programot a magyartanításban. A tantárgyi követelmények teljesítésén túl fontosnak tartotta a személyiségfejlesztő, közösségépítő munkát is. Színvonalas szakmai munkája elismeréseként 1983-ban Miniszteri Dicséretben részesült.


Innovatív személyiségét leginkább elsőszámú vezetőként bontakoztathatta ki, előbb az Eötvös József Általános Iskola igazgatójaként, 2007-től pedig az összevont Békési Kistérségi Iskola intézményvezetőjeként. Több hazai és uniós pályázat támogatója, megalkotója, megvalósítója. Tevékenysége nyomán kezdődött a kompetencia alapú oktatás előbb az Eötvös Iskolában, majd szerveződtek csoportok a másik két békési általános iskolában is.


Sokat tett az iskolák korszerű tanítási eszközökkel való ellátásáért is.
Vallja, hogy a tisztes munka és a műveltség érték. Mindig fontosnak tartotta, hogy az általa vezetett intézmény oktató-nevelő munkáját az erkölcsi és szellemi értékek határozzák meg.
Elkötelezett híve az integrációs oktatásnak-nevelésnek, fontosnak tartja, hogy a tudás és műveltség megszerzése mindenki számára elérhető legyen.


Békés város közéletének aktív szereplője volt. Részt vett az Oktatási-Kulturális és Sport Bizottság munkájában. Tagja volt a Pedagógusok Szakszervezete Intézményvezetői Tagozatának.
Segítője a város civil szervezeteinek, így megalakulása óta figyelemmel kíséri a Nefelejcs Egyesület munkáját, részt vesz programjain, személyes bátorításával, kedves együttgondolkodásával segíti a tagság tevékenységét. Ő terjesztette fel az egyesületet a Békés Városért kitüntető címre.


Kérjük és igényeljük további figyelmét, támogatását.


A kultúra terjesztésében végzett kiemelkedő munkájáért jutalmazza az egyesület Farkas Lászlónét Nefelejcs Díjjal.