Támogatóink:

NEA ME BGA

Liptákné Szabó Zsófia

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Megtiszteltetésnek érzem a díjazott méltatását, aki munkatársam, korábban vezetőtársam volt, és nem utolsó sorban első unokatestvérem. Nincs olyan ember itt a teremben, de talán a városban sem, aki ne ismerné.
1981-ben kezdett dolgozni, a Petőfi utcai óvodában mint gyermekfelügyelő.

A sikeres felvételit követően 1984-ben végzett a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Ezt követően került 1984. augusztus 21-én a békési 7. számú Teleki úti óvodába.

Akkori vezetője ekként jellemezte:
„Érdeklődik a körülöttünk lévő világ eseményei iránt. Társadalmi közéletünkben önként és nagy tenni akarással, lelkesedéssel vállal feladatokat. Tagja a városi bábcsoportnak, játszóházat vezet. A reá bízott feladatokat pontosan lelkiismeretesen végzi. Jó szervező, irányító készséggel rendelkezik, amit munkájában kamatoztat.
Kezdettől fogva nagy lelkesedéssel, aktivitással illeszkedett be az óvodai közösségbe. Megszerzett szakmai tudását, ismereteit nagyon jól alkalmazza csoportjában. Munkájában igényes. Vállalkozó szellemű. Rendszeresen tanulmányozza a szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, amit munkája során jól alkalmaz. Munkájában ötletes lényeglátó, feladat - meghatározó és megoldó képessége reális. Szakmai tanácsot szívesen elfogad. Kommunikatív képessége példamutató, főként szülőkkel való kapcsolatában. Fiatal kora ellenére kellő tapintattal rendelkezik, reálisan értékeli csoportjában az egyes gyermekeket, a szülők elfogadják tanácsait. Csoportjában derűs, nyugodt légkört teremt. Melegszívű, gyermek centrikus. Lelkesedése, kezdeményező képessége pozitív hatással van közösségünkre. Állandó megújulásra képes, újító típus. A pedagógiai munkájával teljes mértékben azonosul. Munkatempója egyenletes, fokozásra képes. Jól aktivizálja a gyerekeket a cél ismeretében. Rendelkezik a gyerekekkel való differenciált foglalkozás képességével. Biztos pedagógiai érzékkel rendelkezik. Szervező készsége és kiemelkedő.
Feletteseivel szemben alkalmazkodó, munkatársaival együttműködő. Érzelmi élete nyílt, kifelé forduló. Elképzeléseit bátran megvalósítja. Észrevételei reálisak, de kritikát is elfogad. Önmagával és munkájával szemben is igényes. Gyermekszerető, hivatást szerető, humánus ember.”
Ez a jellemzés egész pályafutását végigkísérte.
A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületének kiemelkedő, meghatározó tagja. Hivatását mindig példaértékűen, maximális odaadással gyakorolta.
Kedves óvodájától csak gyermekei születésekor volt távol 1987-ben és 1997-ben.
Kiemelkedő elméleti felkészültségét a gyakorlatban is példaértékűen kamatoztatta.
Folyamatosan tanult, képezte magát. a Debreceni Egyetemen szakvizsgát szerzett.
2007-től a Minőségfejlesztő Támogató csoport tagjaként tagóvodája szakmai munkájáért is felelt.
2008 júliusától irányította a Teleky utcai Tagóvoda nevelőtestületét. Az új kihívások friss lendületet adtak számára, minden helyzetben példaértékűen helyt állt.
Vezetőként szívvel - lélekkel munkálkodott az igényes, gyermekbarát miliő, az egészséges, biztonságos környezet kialakításáért. Irányítása mellett korszerűsödött az udvar, szépült a belső tér, tornaszoba került kialakításra. Minden erejével azon volt, hogy igényesen gazdagítsa a gyerekek tevékenységeinek színterét. Vezetői pályafutását mindig pozitív attitűd és innovatív beállítottság jellemezte.
2015 januárjában került a Bóbita Integrált Tagóvodába. Kollégái nyitottsággal, szeretettel fogadták, igyekeztek megkönnyíteni számára az új környezethez való alkalmazkodást.  
Itt is hamar megmutatkozott segítő, gyermekszerető énje, így szinte egy szempillantás alatt fogadta szívébe az óvoda apraja-nagyja.
Ha egy szóval kellene jellemezni őt, azt mondanám energikus. Bármilyen munkába kezd, fáradhatatlanul, lendületesen végzi. Olyan ember, akire mindig számítani lehet. Részt vállal minden rendezvényből, pályázatból, fellépésből, bármilyen helyzethez könnyen igazodik. Igazi közösségi ember.
Kiváló a kézügyessége, évekig vezette a vizuális munkákat készítő tehetségműhelyünket, az ő keze munkáját dicsérik az óvoda minden évszaknak, ünnepnek és jeles napnak megfelelő dekorációi.
Igazi óvó néni, aki a gyerekek között érzi magát elemében. Csoportjában mindig pezsgő hangulat uralkodik. Munkájában maximalista, küldetésének érzi, hogy a gyerekek számára minél több ismeretet adjon át, és rengeteg játéklehetőséget nyújtson. Igazi tyúkanyó, akit körül zsongnak a gyerekek. Szeretettel, odaadással gondozza, neveli, tanítja a rá bízott kisgyermekeket.
Kedves, megértő és segítőkész, kollégáival jó kapcsolatot ápol. A pályakezdőket legjobb tudása szerint mentorálja.
A közel 40 éves óvodapedagógusi pályán eltöltött idő alatt munkáját mindig a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása jellemezte. Ugyanakkor mindig tudatosan és következetesen képviselte az óvoda, a gyermekek érdekeit és a szakma presztízsét.

Az előbbiekben felsorolt érdemei miatt a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Nefelejcs-díjjal tünteti ki Liptálné Szabó Zsófiát.

 

Békés, 2022. március 19.

Béres Istvánné

gapix 220319 163245 g 2